Tina Jakupak, mag. iur. univ. spec. oec

Tina Jakupak diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Od 2001. radi u pravosuđu, prvo kao sudačka vježbenica, zatim kao sudska savjetnica. Od 2008. do 2011. radi kao ustavnosudska savjetnica na Ustavnom sudu Republike Hrvatske. U siječnju 2011. godine imenovana je sutkinjom Trgovačkog suda u Zagrebu. U listopadu 2016. završila je specijalistički poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu „Ostvarivanje prava dioničara u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“. Od 2019. uvrštena je na listu arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Sudjelovala je na brojnim projektima, seminarima, radionicama i konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu, i kao sudionik i kao predavač, iz područja prava društava, registarskog postupka i prava, trgovačkog prava,  ljudskih prava i sloboda, prava tržišnog natjecanja, intelektualnog i autorskog prava. Objavila je više stručnih i znanstvenih članaka iz predmetnih područja. Ujedno je sudac mentor studentima prava te sudskim savjetnicima i vježbenicima.

O predavaču
  • sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, zamjenica predsjednice registarskog odjela
  • Pravni praktikum
    Temeljni kapital i uvođenje eura: obaveza preračunavanja, usklađivanja, upisa i druga pitanja iz prakse