Renata Matošević, dipl.iur.

Renata Matošević je diplomirana pravnica s preko 30 godina radnog iskustva. Profesionalnu karijeru započela je u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Nakon toga, 4 godine radila je u Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (danas: Hrvatska agencija za osiguranje depozita). Od 2000. godine zaposlena je u Hrvatskoj narodnoj banci gdje danas radi na poslovima glavne pravne savjetnice u Sektoru za pravne poslove.
Veliki dio profesionalne karijere radila je na poslovima izrade regulative u području bankarskog sektora što uključuje pripremu niza zakonskih i podzakonskih akata.
Od imenovanja Koordinacijskog odbora za zakonodavne prilagodbe aktivno sudjeluje u pripremi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

O predavaču
  • glavna pravna savjetnica
    Sektor pravnih poslova (HNB)
  • Pravni praktikum
    Pripreme pravnih subjekata za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj