Patricio Marcos Petrić, mag.iur

Nakon završetka Pravnog fakulteta u Zagrebu i rada u odvjetničkom uredu, 2011. Patricio se zapošljava u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, gdje je od 2012. uključen u rasprave Vijeća EU-a o nacrtu Opće uredbe o zaštiti podataka i u radnoj skupini WP29 za prijenose osobnih podataka u treće zemlje. Od 2017. do 2020. radi u PwC-u s fokusom na implementaciju zahtjeva iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Od lipnja 2020. radi u Infobipu, sudjeluje u projektima zaštite osobnih podataka na regionalnoj i globalnoj razini, što uključuje primjenu europskih propisa o zaštiti osobnih podataka, ali i propisa o zaštiti podataka iz drugih jurisdikcija na poslovanje Infobipa.

O predavaču
  • Pravni praktikum
    GDPR i nadzor – utjecaj na poslovnu praksu – 5 godina primjene