Iva Katić, mag.iur

Radno iskustvo

Listopad 2018 -danas

▪ analiza usklađenosti nacionalnih zakona i drugihpropisa s GDPR-om

▪ davanje mišljenja o nacrtima zakona

▪  davanje mišljenja o tumačenju odredbi GDPR-a

▪ sudjelovanje u stvaranju smjernica na razini EU

▪ održavanje predavanja i edukacija

▪  EU projekti

 

Obrazovanje

Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb
Rujan 2016- magistra prava

▪ Student – demonstrator na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo
▪ tečaj e-bibliotekarstva

Ministarstvo pravosuđa i uprave RH-Pravosudni ispit, srpanj 2020.

 

Volonterski rad

Isusovačka služba za izbjeglice (2016-danas)
Hrvatska udruga za mirenje
Rotaract klub Zagreb – Sesvete

 

 

O predavaču
  • Agencija za zaštitu osobnih podataka, Viša s avjetnica u Službi za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove
  • Pravni praktikum
    GDPR i nadzor – utjecaj na poslovnu praksu – 5 godina primjene