Iva Buljan, mag. iur.

Iva Buljan sutkinja je Trgovačkog suda u Zagrebu i predsjednica Odjela za mirenje. Osnovni znanstveni interesi su joj parnično procesno pravo, alternativno rješavanje sporova te europsko pravo. Iskustvo koje je stekla u dosadašnjem radu obuhvaća rad u odvjetništvu i Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske gdje je bila član radnih skupina za izradu propisa u domeni građanskog, procesnog i trgovačkog prava, uključujući i Zakon o mirnom rješavanju sporova. Sudjelovala je u radu međunarodne radne skupine za Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.07.2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12.12.2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog. Autor je brojnih radova iz područja građanskog procesnog prava i sudionik znanstvenih i stručnih skupova iz istog područja. Certificirani je izmiritelj Trgovačkog suda u Zagrebu i arbitražni sudac u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore. Vanjska je suradnica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te od 2021. održava nastavu u okviru izbornog predmeta, Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem na Katedri za međunarodno privatno pravo. Sudionik je projekta „Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja“ koji Ministarstvo pravosuđa i uprave provodi kroz Program „Pravosuđe i unutarnji poslovi“ sufinanciranog iz Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021.

 

O predavaču
  • SUTKINJA
    Trgovački sud u Zagrebu
  • Pravni praktikum
    Koje promjene donosi novi Zakon o mirnom rješavanju sporova?