Gorana Aralica Martinović

Gorana Aralica Martinović, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a pravosudni ispit položila 1990. godine. Profesionalnu karijeru započela je u stručnim službama Hrvatskog sabora. Sudačku karijeru započela je imenovanjem za suca Trgovačkog suda u Zagrebu 1999. godine, gdje je, između ostalog, u prvom stupnju sudila u parničnim sporovima koji se odnose za zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Imenovana je za suca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske 2011. godine gdje, između ostalog, odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju u sporovima radi zaštite intelektualnog vlasništva. Osim toga, bila je članicom ranijih Žalbenih vijeća za područje žigova, industrijskog dizajna i oznaka zemljopisnog podrijetla te je u upravnom postupku odlučivala o žalbama protiv odluka Zavoda za intelektualno vlasništvo.

O predavaču
  • sutkinja
    Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
  • Pravni praktikum
    Aktualna sudska praksa s područja zaštite prava intelektualnog vlasništva