Ema Menđušić Škugor

Ema Menđušić Škugor rođena je u Šibeniku 1989., gdje je završila osnovnu i srednju školu. Od 2007. do 2012. studira na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na kojem stječe diplomu magistrice prava summa cum laude. Od 2012. zaposlena je u odvjetničkom društvu Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka d.o.o. Zagreb, u kojem je započela karijeru kao odvjetnički vježbenik. U 2020., kao etablirana odvjetnica u tom je društvu imenovana i partnericom. Njezino je područje rada korporativno pravo, s naglaskom na pravu reguliranih industrija i pravu Europske unije. U 2021. stječe titulu doktorice znanosti na zagrebačkom Pravnom fakultetu, iz područja trgovačkog prava i prava društava. Tečno govori engleski jezik, a služi se talijanskim i njemačkim jezikom.

O predavaču
  • partner
    OD Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka d.o.o., Zagreb
  • Pravni webinar
    Vještine pretraživanja pravnog sadržaja: tehnike i alati za učinkovitu pretragu propisa i prakse