dr. sc. Juraj Brozović

Dr. sc. Juraj Brozović asistent je na Katedri za građansko procesno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2015. Nakon početka rada na Katedri za građansko procesno pravo, sudjelovao je u više domaćih i znanstvenih projekata, a (ko)autor je više od petnaest znanstvenih i stručnih radova. Osnovni znanstveni interesi su mu parnično procesno pravo (s posebnim fokusom na prvostupanjski postupak), alternativno rješavanje sporova, komparativno pravo, ovršno pravo, organizacija pravosuđa (s posebnim fokusom na organizaciju i djelovanje stručnih profesija) te kliničko pravno obrazovanje. U listopadu 2021. obranio je doktorsku disertaciju „Priprema i organizacija raspravljanja u parničnom postupku“. Sudjelovao je kao administrativni tajnik u međunarodnoj i domaćoj trgovačkoj arbitraži prema Bečkim, ICC i Zagrebačkim pravilima. Pomagao je u izradi zakonskih nacrta iz područja procesnog prava, uključujući Zakon o mirnom rješavanju sporova. Od 2018. član je i udruge Young Croatian Arbitration Practitioners (YCAP), a od siječnja 2023. licencirani medijator i član Hrvatske udruge za medijaciju.

 

O predavaču
  • ASISTENT NA KATEDRI ZA GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
    Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Pravni praktikum
    Koje promjene donosi novi Zakon o mirnom rješavanju sporova?