Dr. sc. Danko Špoljarić

Dr.sc. Danko Špoljarić radi kao odvjetnik u Zagrebu.

Po završenom Pravnom fakultetu u Zagrebu obavljao je privatnu odvjetničku praksu, da bi nakon toga prešao Croatia osiguranje, gdje je dugi niz godina radio na rukovodećim mjestima u pravnom sektoru, sektoru upravljanja imovinom i ključne funkcije usklađenosti.

U tom razdoblju je magistrirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i potom doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu s temom iz područja financijskog prava.

Od samog početka rada privatnih visokih učilišta u Hrvatskoj aktivno radi u svojstvu predavača, višeg predavača i konačno profesora visoke škole na Visokom učilištu Effectus u Zagrebu, gdje i danas predaje predmet Osiguranje i osigurateljni rizici. Posljednjih godina surađuje s veleučilištem Edward Bernays University College, gdje je nositelj kolegija Pravo u turizmu na studiju Menadžment i marketing turističke destinacije.

Autor je niza znanstvenih i stručnih radova s područja financijskog prava, prava osiguranja i međunarodnih odnosa, a napisao je i udžbenik Pravo u turizmu za visoka učilišta na kojima se predaje taj predmet.

O predavaču
  • Odvjetnik
    Zagreb
  • Pravni praktikum
    Aktualnosti pravnog uređenja pružanja usluga u turizmu i ugostiteljstvu