dr. sc. Alen Rajko

dr. sc. Alen Rajko je sudac Upravnoga suda u Rijeci, gdje je u dva mandata obnašao i dužnost predsjednika Suda.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Rijeci, dok je na Pravnom fakultetu u Zagrebu magistrirao i doktorirao na temama vezanima uz pristup informacijama. Vanjski je suradnik nastavi na pravnim fakultetima u Zagrebu i Rijeci.

Prije imenovanja na sudačku dužnost, stekao je službeničko iskustvo u državnoj upravi i u lokalnoj samoupravi.

Autor je knjiga i članaka te predavanja na području informacijskoga, upravnog, ustavnog i radnog prava. Član je više domaćih i međunarodnih profesionalnih udruženja, uz sudjelovanje u nekoliko međunarodnih projekata.

O predavaču
  • sudac
    Upravni sud u Rijeci
  • Pravni praktikum
    Upravni postupak i upravni spor - pitanja iz prakse
  • Pravni praktikum
    Sudjelovanje u upravnom postupku i upravnom sporu – pitanja iz prakse