dr.sc. Alen Rajko, doc.

dr.sc. Alen Rajko, doc. sudac je Upravnoga suda u Rijeci. Rođen je 1970. u Rijeci. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Rijeci, dok je na Pravnom fakultetu u Zagrebu magistrirao i doktorirao na temama vezanima uz pristup informacijama. Prije imenovanja na sudačku dužnost, stekao je službeničko iskustvo u državnoj upravi i u lokalnoj samoupravi.

Autor je knjiga i članaka te predavanja na području informacijskoga, upravnog, ustavnog i radnog prava. Izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, vanjski suradnik nastavi na pravnim fakultetima u Zagrebu i Rijeci. Sudjelovao u radu nekoliko radnih skupina za pripremu propisa, kao i u međunarodnim projektima vezanima uz upravno i europsko pravo, te uz pravne implikacije pandemije bolesti COVID-19. Član više domaćih i međunarodnih profesionalnih udruženja.

O predavaču
  • sudac
    Upravni sud u Rijeci
  • Pravni praktikum
    Upravni postupak i upravni spor - pitanja iz prakse
  • Pravni praktikum
    Sudjelovanje u upravnom postupku i upravnom sporu – pitanja iz prakse