doc. dr. sc. Jadranko Jug

Doc.dr.sc. Jadranko Jug sudac je u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, karijeru započinje kao vježbenik na Općinskom sudu u Zagrebu. Prvu sudačku dužnost obnaša na Općinskom sudu u Velikoj Gorici gdje postaje i predsjednik Građanskog odjela i zamjenik predsjednika suda. Obnašao je dužnost zamjenika Javnog pravobranitelja odnosno Državnog pravobranitelja Republike Hrvatske, a 2001. godine prelazi u Državno odvjetništvo gdje postaje voditelj Građanskoupravnog odjela i kasnije zamjenik Glavnog državnog odvjetnika. Sudac na Vrhovnom sudu postaje 2008. godine.

Magistrirao je i doktorirao iz građanskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a 2018. godine postaje docent na Pravnom fakultetu u Rijeci.

Sudionik je niza seminara i konferencija u inozemstvu u svezi zaštite prava intelektualnog vlasništva te je predavač na seminarima u svrhu edukacije pravosudnih dužnosnika u organizaciji pravosudne akademije, javnobilježničke akademije, škole za pravosudne dužnosnike…

Suradnik je i autor djela „Pravni leksikon“ u izdanju Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”, koautor knjige Stvarno pravo – Posebna pravna uređenja u izdanju “Narodnih novina” te niza znanstvenih i stručnih članaka iz građanskog materijalnog i građanskog procesnog prava objavljenih u stručnim časopisima i knjigama.

Član je više radnih skupina pri Ministarstvu pravosuđa, arbitar pri izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore, izmiritelj pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore te izmiritelj pri Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje.

O predavaču
 • sudac
  Građanski odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Pravni praktikum
  Naknada štete - Aktualna sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Pravni praktikum
  Aktualna sudska praksa s područja stvarnog i zemljišnoknjižnog prava
 • Pravni praktikum
  Osiguravajuća društva u praksi Vrhovnog suda RH