Danijela Antolković, mag. iur.

Danijela Antolković članica je Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Dugogodišnje radno iskustvo na području javne nabave stekla je radom u Ministarstvu zdravlja u kojem je iz perspektive naručitelja stekla iskustvo pripreme i provedbe postupaka javne nabave, te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave radeći na kontroli žalbenih predmeta kao savjetnica te kao voditeljica Stručne službe za rješavanje u žalbenim postupcima. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomski specijalistički studij pod nazivom „International Master in Public Procurement Management“ (IMPPM) na sveučilištu Tor Vergata u Rimu, te je položila pravosudni i javnobilježnički ispit. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave.

O predavaču
  • član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
  • Pravni praktikum
    Najčešće pogreške pri provođenju postupka javne nabave
  • Pravni praktikum
    Aktualnosti u sustavu javne nabave – zakonodavne novine i prikaz novina u praksi DKOM-a i VUS RH