Damir Kontrec, mag. iur.

Damir Kontrec predsjednik je Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Diplomirao je 1989. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a tijekom karijere bio je je sudac Općinskog suda u Čakovcu i Varaždinu, predsjednik Općinskog suda u Varaždinu, zamjenik predsjednika Županijskog suda u Varaždinu…

Sudac Vrhovnog suda postao je 2011. godine. Predsjednik je Udruge hrvatskih sudaca, član Državnog sudbenog vijeća, Izvršnog odbora European Network of Councils for Judiciary, Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu te većeg broja radnih skupina za izradu zakonskih i podzakonskih akata u Ministarstvu pravosuđa te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Kao predavač sudjelovao je na više stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te na međunarodnim kongresima u SAD-u, Španjolskoj, Portugalu, Nizozemskoj, Švedskoj, Njemačkoj, Austriji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Švicarskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji…

Predavač je i voditelj radionica na Pravosudnoj akademiji te u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i vježbenike.

Autor je i koautor nekoliko knjiga iz područja građanskog prava, posebice iz zemljišnoknjižnog prava, ovršnog prava i nasljednog prava i velikog broja znanstvenih te više desetaka stručnih radova iz područja građanskog prava.

O predavaču
  • predsjednik
    Građanski odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • Pravni praktikum
    Aktualna sudska praksa s područja stvarnog i zemljišnoknjižnog prava