Pravo trgovačkih društava i prava stečena ulaganjem kapitala u konvencijskom sustavu zaštite ljudskih prava

IUS-INFO Pravni praktikum

Propustili ste događaj? Nema problema, pripremili smo Vam snimku događaja i prezentaciju predavača koje će Vam stalno biti dostupne na IUS-INFO portalu pod rubrikom Događaji.

Želite pronaći konkretan odgovor na pitanje u videozapisu? Korištenjem najnovije tehnologije IUS-INFO portal Vam je omogućio pretraživanje po arhivi i transkriptima videozapisa čime štedite Vaše vrijeme i novac.

Europski sud za ljudska prava je na temelju članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda, a koji jamči pravo na mirno uživanje vlasništva (imovine), razvio bogatu praksu o zaštiti prava stečenih ulaganjem u trgovačka društva (udjele i dionice), vrijednosne papire i druge različite financijske instrumente.

Članak 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju štiti u širem smislu i slobodu poduzetništva te prava iz nematerijalne imovine (licencija, koncesija i intelektualnog vlasništva).

Članak 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju ekvivalentan je odredbama članaka 48. – 50. Ustava Republike Hrvatske koje jamče pravo vlasništva, poduzetničke i tržišne slobode te zaštitu prava stečenih ulaganjem kapitala.

Cilj ovog seminara je dati pregled ključnih odluka ESLJP-a te prikaz primjene prakse ESLJP-a u relevantnim odlukama Ustavnog suda, prema sljedećim podtemama:

1. Zaštita prava iz udjela u trgovačkim društvima

  • pravo podnošenja zahtjeva ESLJP-u (locus standi) udjelničara i dioničara
  • proboj pravne osobnosti
  • upravljačka i imovinska prava iz udjela u trgovačkim društvima
  • sporovi između članova trgovačkih društava, članova uprave i nadzornog odbora (konvencijska jamstva u privatnopravnim sporovima)

2. Tražbine budućeg prihoda (naknada izmakle dobiti), financijski instrumenti i “spekulativne tražbine” – koncept legitimnih očekivanja

3. “Lišenje” udjela u trgovačkim društvima i prava stečenih ulaganjem kapitala intervencijom države

  • sporovi privatnih ulagača i nositelja udjela u trgovačkim društvima s državom
  • porezni nadzor
  • intervencije države u bankarskom sektoru i na tržištu kapitala

4. Zaštita prava iz nematerijalne imovine

  • “profesionalna klijentela”, dozvole za obavljanje djelatnosti i koncesije prava intelektualnog vlasništva

 

MASTER PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
OSTALI
128,74 € + PDV (160,93 €) (969,99 kn + PDV (1212,53 kn))
Helena Majić
ustavnosudska savjetnica u Ustavnom sudu RH
O događaju
Imate li dodatnih pitanja?