Aktualna sudska praksa u primjeni novele Zakona o parničnom postupku

Godinu dana nakon početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (NN 70/19) pravni portal IUS-INFO za Vas organizira pravni praktikum.

TEME:
OGLEDNI POSTUPAK – NOVI PRAVNI INSTITUT
Praksa VSRH i sporna pitanja u primjeni novele.

ROČIŠTE NA DALJINU, PODNESCI U ELEKTRONIČKOM OBLIKU I DOSTAVA ELEKTRONIČKIM PUTEM
Ročište na daljinu – svrha i mogućnosti u praksi (i sve u svezi s COVID-19).
Suglasnost za dostavu elektroničkim putem i predmnijeva o elektroničkoj dostavi – sporna pitanja i slučajevi iz prakse.

PREKID POSTUPKA – SPORNA PITANJA IZ NOVELE
Prekid postupka po sili zakona (i sve u svezi s COVID-19).
Prekid postupka kada je VSRH u Oglednom postupku na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova objavio rješenje kojim se dopušta prijedlog za zauzimanje pravnog shvaćanja
Očitovanje stranaka i umješača o rješenju pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava VSRH.

NOVE ODREDBE O TROŠKOVIMA POSTUPKA
Cilj i svrha novele iz članka 154. stavak 2. ZPP.
Djelomičan uspjeh stranaka u parnici – postupak utvrđivanja parničnih troškova.
Način izračuna troškova u hipotetskim primjerima utvrđivanja troškova prema noveliranim odredbama.
Svi slučajevi u kojima su novelirane odredbe o troškovima postupka i sporna pitanja.
Sudska praksa iz odluka prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova u kojima su uporabljene novelirane odredbe o troškovima postupka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ZID ZPP/19
Osnovno pravilo i iznimke iz članka 117.
Obvezna elektronička komunikacija – stanje nakon godinu dana primjene novele.
Rok od godinu dana u kojem su sve pravne osobe bile dužne zatražiti pristup informacijskom sustavu e-komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.
Sudska praksa u odnosu na postupke u kojima postoji pravomoćno rješenje o prekidu postupka i kad takvo rješenje ne postoji – članak 118. st. 1. i 2. ZID ZPP/19.

NOVELIRANE ODREDBE O REVIZIJI
Novi pravni institut – Revizija po dopuštenju.
Dvostupanjski postupak pred VSRH.
Prijedlog za dopuštenje revizije i pretpostavke za njegovo podnošenje.
Sadržaj prijedloga za dopuštenje revizije – dužnost dostave odluka sudova na koje se podnositelj poziva (i mogućnost da se odluke samo naznače).
Pravno pitanje i razlozi važnosti – Važno pravno pitanje za odluku u sporu i kako ga pravilno postaviti – praksa VSRH o pravnom pitanju.
Ograničenja u odnosu na pitanja kojima se nisu bavili nižestupanjski sudovi.
Razlozi važnosti postavljenog pitanja – praksa VSRH o razlozima važnosti.
Praksa VSRH u odnosu na reviziju po dopuštenju – odbacivanje revizije koja nije dopuštena.
Revizija po dopuštenju – sadržaj revizije po dopuštenju.
Revizija protiv rješenja i protiv odluke o troškovima postupka.
Praksa VSRH u odnosu na pravna pitanja glede kojih je dopuštena revizija ili odlučeno o dopuštenoj reviziji.

Osobitosti IUS-INFO pravnih praktikuma:

 • Postavljanje pitanja predavačima i sudjelovanje u raspravi!
 • Materijali za praktikum s konkretnim primjerima i sudskom praksom.

COVID-19 i mjere opreza:

 • Zaštitne maske za sve sudionike praktikuma
 • Veličina dvorane i raspored sjedenja prilagođen održavanju praktikuma
 • Dezinfekcijska sredstva

predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Premium pretplatnici IUS-INFO portala
700,00 kn + PDV (875,00 kn)
Standard pretplatnici IUS-INFO portala
790,00 kn + PDV (987,50 kn)
Za ostale sudionike
899,00 kn + PDV (1123,75 kn)
Galerija
O događaju
 • Početak
  18.09.2020 10:00
 • Završetak
  18.09.2020 14:00
 • Status
  Završen
 • Mjesto održavanja
 • Organizator
 • Portal
 • Adresa
  Izidora Kršnjavog 1
Imate li dodatnih pitanja?